top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemene Voorwaarden van Noordermeer Legallships

 

1.          Definities

1.1        In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

              -      “opdracht”: iedere door een opdrachtgever aan opdrachtnemer gegeven opdracht;

              -      “opdrachtgever”:  iedere partij die een opdracht geeft aan opdrachtnemer, met  opdrachtnemer een                            verbintenis aangaat, of van de diensten van de opdrachtnemer gebruik maakt;

              -      “opdrachtnemer”: A.J. Noordermeer, handelend onder de naam Noordermeer Legallships;

              -      “derde”: de rechtspersoon of niet in loondienst van opdrachtnemer zijnde natuurlijk persoon, die door                       opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht wordt ingeschakeld;

              -      “dienstreizen”: reizen door opdrachtnemer gemaakt in het kader van de uitvoering van de opdracht. 

2.          Aard van diensten en werkzaamheden

2.1        De aard van diensten en werkzaamheden van opdrachtnemer omvat het geven van juridisch advies op een                veelheid van aan de maritieme sector gerelateerde rechtsgebieden, het geven van advies op het gebied van                de financiering van schepen, de herstructurering daarvan, de bouw en aan- en verkoop van schepen,                          alsmede de teboekstelling of registratie van schepen en de doorhaling daarvan, zowel nationaal als                            internationaal, alsmede op het gebied van insolventie van scheepvaartondernemingen, uitwinning van                      zekerheden, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarmee raakvlakken heeft.   

3.          Toepasselijkheid

3.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en                            opdrachtgever en hun respectieve rechtsopvolgers. Wijzigingen daarin of afwijkingen daarvan zijn alleen                geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2        Indien enig deel van deze algemene voorwaarden onverbindend blijkt, is slechts dat deel voor zover dan                  nodig onverbindend en blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort in stand.

3.3        De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever, onder welke benaming dan ook, wordt              nadrukkelijk afgewezen.

4.          Gegevensverstrekking door  opdrachtgever

4.1        Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer tijdig alle medewerking verlenen en alle informatie, gegevens  en                  bescheiden verstrekken die in redelijkheid voor een goede uitvoering van de opdracht zijn vereist, bij                      gebreke waarvan opdrachtnemer het recht heeft de uitvoering van de opdracht op te schorten en de                          daardoor ontstane kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

             

5.          Overeenkomst en verbintenissen

5.1        De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door de aanvaarding door                          opdrachtnemer van de door opdrachtgever gegeven opdracht.

5.2.       Alle verbintenissen van opdrachtnemer jegens een opdrachtgever zijn inspanningsverbintenissen en geen                resultaatsverbintenissen.

6.          Tarieven, kosten, facturering en betaling

6.1        Tenzij expliciet anders is vermeld, zijn alle door opdrachtnemer opgegeven tarieven inclusief alle kosten                  met uitzondering van BTW en kosten van dienstreizen.

6.2        Betaling van hetgeen door opdrachtnemer aan opdrachtgever wordt gefactureerd, dient zonder aftrek,                      inhouding, korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden door overmaking van                  het verschuldigde bedrag ten gunste van de door opdrachtnemer aangegeven rekening.

             Indien betaling binnen genoemde termijn achterwege blijft, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in                  verzuim en is de opdrachtnemer onverminderd zijn overige rechten gerechtigd vanaf de vervaldatum de                  wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

6.3        Bij uitblijven van tijdige betaling komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van                            opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden op voorhand vastgesteld op 15 % van het                    door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag.

7.          Opschorting

7.1        Opdrachtnemer is gerechtigd de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten:

              -      indien opdrachtgever in gebreke is met betaling van enig aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag;

              -      indien opdrachtgever nalaat de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en                                      bescheiden aan opdrachtnemer te  verstrekken; 

              -      indien zich aan de zijde van opdrachtnemer omstandigheden voordoen, welke buiten zijn invloedsfeer                      liggen of waarvan hij bij het tot stand komen van de overeenkomst niet op de hoogte kon zijn,                                  waardoor in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd de uitvoering van de opdracht                        te vervolgen;

              -      in geval van ziekte of vakantie van opdrachtnemer.

8.          Opzegging en ontbinding

8.1        Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft, kan de overeenkomst door elk der partijen worden                opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand door middel van een aangetekend                        schrijven aan de andere partij. Dit schrijven moet de andere partij voor aanvang van de                                              opzegtermijn hebben bereikt.

8.2        Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een nadere              ingebrekestelling zal zijn vereist en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, door een                            schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

              -      opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst;                  -      opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance                      van betaling wordt verleend.

 

9.          Geheimhouding

9.1        Opdrachtnemer is tijdens de duur en na het einde van de overeenkomst gehouden tot geheimhouding van                hetgeen hem door opdrachtgever tot geheimhouding is opgelegd of waarvan opdrachtgever het                                  vertrouwelijk karakter in redelijkheid  kon vermoeden.

9.2        Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan anderen geen                  mededelingen doen over -  en met anderen geen informatie, documentatie of correspondentie delen met                    betrekking tot -  de werkwijze, adviezen of werkzaamheden van opdrachtnemer.  

9.3        Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de overtreder een onmiddellijke en niet voor                          rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,-- per overtreding, onverminderd het recht van de andere                partij om vergoeding te vorderen van de volledige door hem geleden schade.

10.        Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

10.1     Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in een                       voorkomend geval voor een specifieke opdracht door opdrachtnemer aan opdrachtgever is gefactureerd en               door opdrachtnemer is ontvangen.

            Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor:

            -      gevolgschade;

            -      schade die ontstaat doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie of                     gegevens heeft verstrekt; en             

            -      schade welke voortvloeit uit enig gebrek in de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van enige al dan                        niet naar Nederlands recht opgerichte rechtspersoon.                    

            Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor de rechtsgeldigheid van overeenkomsten, verbintenissen               en andere rechtshandelingen welke door een ander recht dan het Nederlandse recht worden geregeerd.

 

11.        Verval van vorderingsrechten

11.1.    Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever voortvloeiend uit of verband houdend                   met de uitvoering van de opdracht vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop                                   opdrachtgever bekend werd of in redelijkheid bekend kon zijn met het bestaan van die rechten en                             bevoegdheden.

12.        Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1     De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.                 Alleen de rechter te Rotterdam is bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen opdrachtgever en                 opdrachtnemer. 

Heading 1

bottom of page